Nicea-konstantinápolyi hitvallás

Hiszek egy Istenben, a mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.

Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született az idők kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű (homoousziosz) és minden általa lett. Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége.

Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától származik, akit éppúgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy, szent, egyetemes és apostoli egyházban; vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára; várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen.

(Tony Line: A keresztény gondolkodás rövid története, Harmat-Kálvin, Budapest 2001, 38-39. old.)

Az általunk használt Apostoli Hitvallás végsô formáját a 4. században nyerte el. Ám majd minden mondata egy régebbi hitvallásra, az ún. Római Hitvallásra, a római egyház keresztelési hitvallására megy vissza, amely valószínûleg a 2. századból való, hiszen Tertullianus (200 körül), illetve egyházi rendjében Hippolytus* (3. század eleje) azért hivatkoznak rá, mert ezt az egyház már régóta ismerte és használta. Nagyon régi az a kilences tagolású hitvallási formula, amellyel egyiptomi és római szövegekben gyakran találkozunk:

·         Hiszek Istenben,

·         az Atyában,

·         a Mindenhatóban,

·         és Jézus Krisztusban,

·         az ô egyszülött Fiában,

·         a mi Urunkban,

·         és Szentlélekben,

·         a szent egyházban,

·         és a test feltámadásában.

Ha a Krisztusról szóló részt gondolatban kiegészítjük azzal, ami 1Kor 15,3kk tanúsága szerint már 50-ben, Pál elsô korinthusi látogatása idején kötött formában terjedt, akkor az Apostoli Hitvallás kijelentései szinte együtt is vannak. Ami még hiányzik, az az Újszövetség egyéb helyeirôl könnyûszerrel kipótolható.