Jelen Adatkezelési tájékoztató a Szeretet Lángja Gyülekezet Egyesület tevékenységéhez kapcsolódó hírlevélre, pásztori levélre történő feliratkozás és a kapcsolattartás keretében végzett személyes adatok tisztességes és átlátható kezelésének biztosítása érdekében az átlátható tájékoztatásnak megfelelően tájékoztatja az érintettet.

 1. Az adatkezelő adatai, elérhetősége
Adatkezelő megnevezése: Szeretet Lángja Gyülekezet Egyesület
Adatkezelő nyilvántartási száma: 13-02-0006436
Adatkezelő székhelye: 2100 Gödöllő, Nap utca 11.
Adatkezelő elektronikus címe: hello@szeretetlangja.hu
Adatkezelő képviselője: Szabó Sándor lelkipásztor / elnök

Az Egyesület a személyes adatokat elsősorban az alábbi jogszabályok előírásai szerint kezeli:

 • az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: Rendelet vagy GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
 1. Fogalmak

Az Adatkezelési tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik a GDPR 4. cikkében meghatározott fogalom meghatározásokkal, illetve az Infotv. 3. § értelmező rendelkezéseivel.

A tájékoztató értelmezése szempontjából fontos meghatározni, hogy mi minősül személyes adatnak és ki minősül érintettnek, címzettnek, mit értünk harmadik ország, nemzetközi szervezet, valamint profilalkotás alatt.

A Rendelet 4. cikk 1. pontja alapján személyes adatnak minősül: „azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható”

A fentiek alapján érintettnek minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személy. Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 3. § 1. pontja alapján „bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy”.

A Rendelet 4. cikk 9. pontja alapján címzettnek minősül „az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.”

Az Infotv. 3. § 24. pontja alapján harmadik országnak minősül „minden olyan állam, amely nem EGT-állam”.

A Rendelet 4. cikk 26. pontja alapján nemzetközi szervezetnek minősül „a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.”

A Rendelet 4. cikk 2. pontja alapján profilalkotásnak minősül „személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják”.

 1. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, a személyes adatok forrása
Sorsz. Adatkezelés célja A kezelt adatok köre Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama A személyes adatok forrása
1. Elektronikus levél keretében hírlevél küldése az Egyesület tevékenységéről, az Egyesület tevékenységéhez kapcsolódóan. Név Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). Az érintett visszavonásáig. Az érintett.
Elektronikus levelezési cím

(e-mail cím)

Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). Az érintett visszavonásáig. Az érintett.
2. Elektronikus levél keretében pásztori levél küldése az Egyesület tevékenységéről, az Egyesület tevékenységéhez kapcsolódóan. Név Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és a 9. cikk (2) bekezdés a) pontjai). Az érintett visszavonásáig. Az érintett.
Elektronikus levelezési cím

(e-mail cím)

Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és a 9. cikk (2) bekezdés a) pontjai). Az érintett visszavonásáig. Az érintett.
3. Kapcsolattartás az Egyesület tevékenységéhez kapcsolódóan. Név Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és a 9. cikk (2) bekezdés a) pontjai). Az érintett visszavonásáig. Az érintett.
Elektronikus levelezési cím

(e-mail cím)

Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és a 9. cikk (2) bekezdés a) pontjai). Az érintett visszavonásáig. Az érintett.
Telefonszám Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és a 9. cikk (2) bekezdés a) pontjai). Az érintett visszavonásáig. Az érintett.
 1. Címzettekre, harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbításra vonatkozó információk

Az Ön által megadott személyes adatokat az Egyesület kizárólag azon munkavállalói és önkéntesei jogosultak megismerni, akik a hírlevél, pásztori levél küldéséhez, valamint a kapcsolattartáshoz szükséges ügyintézéshez kapcsolódóan jogosultsággal rendelkeznek és feladatkörükbe tartozik.

Az adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozókat vesszük igénybe:

 • C-Host Kft. (1115 Budapest, Halmi utca 29.) – az Egyesület honlapjának szerver szolgáltatója.
 • The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA) – az egyesület feliratkozásait és hírleveleit kezelő szolgáltató

Az adatfeldolgozó az Ön személyes adatait kizárólag az Egyesület utasításai szerint kezelheti, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs. Az adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállal a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére az adatok nem kerülnek továbbításra.

 1. Automatizált döntéshozatal és profilalkotásra vonatkozó információk

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem történik az adatkezelés során.

 1. Az érintettet megillető jogok az adatkezeléshez kapcsolódóan

Átlátható tájékoztatáshoz való jog

Az Egyesület jelen adatkezelési tájékoztatóval tesz eleget az adatkezelőre, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, a címzettekre, harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történő adattovábbításra, automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra, az érintettet megillető jogokra, jogorvoslatra vonatkozó információkkal a tájékoztatási kötelezettségének.

Hozzájárulás visszavonása

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozhat, amelyek kezelésének nincs más jogalapja. Amennyiben a hozzájárulással érintett személyes adatok kezelésének nincs más jogalapja, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat az Egyesület véglegesen és visszaállíthatatlanul törli. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Egyesülettől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése történik-e. Amennyiben igen, akkor Ön jogosult arra, hogy az önről kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint az adatkezelésre vonatkozóan információt kapjon az adatkezelés céljára, az Önre vonatkozó személyes adatokról, a címzettekről, a harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történő adattovábbításról, az adatkezelés tervezett időtartamáról, az Önre vonatkozó azon jogokról amelyek keretében kérheti a személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának jogáról, ha az adatokat nem Öntől kerül gyűjtésre, akkor a forrásukra vonatkozó minden információról, automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozóan. Az Egyesület a hozzáférési jog keretében a kezelt személyes adatok másolatát rendelkezésre bocsátja.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy – pontatlan adatkezelés esetén – kérje az Egyesülettől az adatainak pontosítását, helyesbítését. Továbbá Ön jogosult arra, hogy kérje az Egyesülettől a hiányos személyes adatainak kiegészítését. Az Egyesület indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Önre vonatkozó személyes adatokat.

Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Egyesület indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. Az Egyesület indokolatlan késedelem nélkül törli az Önre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén Ön visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen; a személyes adatokat az Egyesület jogellenesen kezeli; a személyes adatokat az Egyesületre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Ön kérésére az Egyesület korlátozza az adatkezelést, ha Ön vitatja az Önre vonatkozó adatok pontosságát; ha az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését; az Egyesületnek már nincs szüksége a személyes adatra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; tiltakozási jog gyakorlásához kapcsolódón kéri az adatainak korlátozását.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul (Rendelet 6. cikk 1. bekezdés a) pontja vagy a 9. cikk 2. bekezdés a) pontja alapján) és az adatkezelés automatizált módon történik.

 1. Az érintetti joggyakorlás érvényesítésére szolgáló eljárásrend

Ön a fenti jogait az hello@szeretetlangja.hu címre megküldött elektronikus levelében, vagy az Adatkezelő székhelyére eljuttatott postai levélben tudja gyakorolni. Az Egyesült az Ön kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedéseinkről az Egyesület a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja Önt. Amennyiben a kérelmet az Egyesületnek nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatja Önt a megtagadás okairól és a jogorvoslati jogairól.

Az érintett halálát követő öt éven belül a jelen tájékoztatóban meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Egyesületnél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ennek megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a helyesbítéshez való jog, tiltakozáshoz való jog, valamint – ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a törléshez való jog és az adatkezelés korlátozásához való jog cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

 1. Kérdés, illetve jogorvoslat esetén az alábbi helyekre fordulhat:

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdés, észrevétel, érintetti joggyakorlás esetén az alábbi elérhetőségeken elérhető az Egyesület.

Szeretet Lángja Gyülekezet Egyesület

2100 Gödöllő, Nap utca 11.
E-mail: hello@szeretetlangja.hu

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését az Egyesület korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
1530 Budapest, Pf.: 5.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36-1-391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Egyesülettel szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Egyesület, illetve az általunk megbízott vagy rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy az Egyesület székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) előtt is megindítható.